Get Adobe Flash player

Vietnamesisk

Tôi là ai ?

Tôi tên là Mussa Utto, 58 tuổ i, có vợ và 3 con nhỏ. Trong 14 năm qua, tôi làm việ c cho Esbjerg Kommune vớ i chứ c vụ là Cố vấn Hội nhập. Năm 2006 tôi đượ c bầu là Hộ i viên Hộ i đồ ng tỉ nh Esbjerg và làm việc trong ủy ban lo về Đờ i số ng & Sức khỏ e cho ngườ i dân, không phân biệ t là ngườ i Tỵ nạn hay ngườ i Bản xứ. Trong Hội đồ ng tỉ nh Esbjerg, tôi là trườ ng nhóm củ a ủ y ban Đờ i số ng & Sứ c khỏe , thuộ c đảng Xã hộ i Dân chủ , nên tôi đã có đượ c nhiề u kinh nghiệ m để làm sao giúp cho mọ i ngườ i dân luôn có cuộ c số ng tố t đẹ p hơ n và tôi muố n đượ c tiế p tụ c đóng góp công sứ c vớ i hy vọ ng xây dự ng cộ ng đồ ng tỉ nh Esbjerg ngày mộ t lớ n mạnh và phát triể n mọ i mặt. 

Xây dựng cộng đồng xã hội phải như thế nào ?
Theo tôi, chúng ta phải đạt tới những mục tiêu sau : 

 • Mọi người phải có Bổn phận và Quyền lợi như nhau. 
 • Mọi người phải được Bình đẳng trong công việc và học vấn, không phân biệt là người bản xứ hay người ngoại nhập. 
 • Thanh thiếu niên phải được Giáo dục và Huấn nghệ dầy đủ . 
 • Cung cấp chỗ Thực tập đầy đủ cho mọi người. 
 • Sự liên đới giữa Trường học và Gia đình phải được ưu tiên thực hiện. 
 • Gỉải quyết tốt chỗ Cư ngụ cho mọi người. Tránh Tập trung vào một khu nhất định. 
 • Chấp nhận và hòa đồng với mọi nền Văn hóa Truyền thống của các dân tộc sống chung. 
 • Tạo tình Đoàn kết giữa người Đan và thế hệ con cháu để cùng giải quyết những tệ nạn xã hội chúng ta gặp phải. 
 •  Giáo hóa giới trẻ đang đi theo chủ nghĩa Cấp tiến và Bất cần đời. 
 • Cùng nhau kết hợp mọi Nguồn lực để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. 
 • Nâng cao Mức sống của người dân có lợi tức thấp. 

  Trên đây là những mục tiêu chính mà tôi đã thực hiện và muốn được tiếp tục phục vụ quí bà con trong nhiệm kỳ sắp tới. Xin Bà con đi bầu cho đông và nhớ :
  G ạch một dấu X vào số 3 trong danh sách A